เว็บไซต์ขึ้นทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ สายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท.

Natural Gas Distribution Approved Equipment and Materials List : NGR AEML

TH EN

    ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่าย

 

ตัวแทนจำหน่ายคือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้วัสดุอุปกรณ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้วัสดุอุปกรณ์