เว็บไซต์ขึ้นทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ สายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท.

Natural Gas Distribution Approved Equipment and Materials List : NGR AEML

TH EN

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์ขึ้นทะเบียน
รายการวัสดุอุปกรณ์
สายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

4 ขั้นตอน สำหรับ ลงทะเบียน arrow icon

ขั้นตอนง่ายๆ ในการขึ้นทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2563

ม.ค. - พ.ค. 2564

ภายใน ธ.ค. 2564

01 สมัครสมาชิก เว็บไซต์ สมัครสมาชิก เว็บไซต์

กรอกข้อมูล บริษัท/ส่วนตัว พร้อมแนบหนังสือ รับรองบริษัท และ ภ.พ.20

1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2563

02 ขึ้นทะเบียน ขึ้นทะเบียน

กรอกแบบประเมินตามรายการวัสดุอุปกรณ์ส่งแบบประเมิน

ม.ค. - พ.ค. 2564

03 พิจารณา คัดเลือก พิจารณา คัดเลือก

ภายใน ธ.ค. 2564

04
ประกาศผล ผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผลการขึ้นทะเบียน