เว็บไซต์ขึ้นทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ สายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท.

Natural Gas Distribution Approved Equipment and Materials List : NGR AEML

TH EN

ทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์
ชื่อวัสดุอุปกรณ์ เกณฑ์การประเมิน
1. Valve
1.1. Ball Valve
1.2. Butterfly valve
1.3. Plug Valve
1.4. Check Valve
1.5. Globe Valve
2. Line Pipe
2.1. Line Pipe
3. Pipeline Fitting
3.1. Split Tee
4. Coating
4.1. Underground Pipe Coating
4.1.1. Dual FBE
4.1.2. Liquid Epoxy (For application On Condensed Surface)
4.2. Aboveground Pipe Coating
4.2.1. 3 layers coating
4.2.2. 4 layers coating
4.3. Underground Field Coating
4.3.1. Mastic Coating.
4.3.2. Heat Shrinkable Sleeve with epoxy as 1st layer
4.4. Coating Plant
5. Vessels and Mechanical Equipment
5.1. Filter
6. Pressure Control Equipment
7. Gas Measurement Equipment (Custody Transfer)
7.1. Turbine Meter
7.2. Volume Corrector
7.3. Rotary Meter
8. Instrument & Control Equipment
8.1. Instrument Valve / Filtting
8.2. Instrument Tube
8.3. Pressure Indicator
8.4. Temperature Indicator
8.5. Pressure Transmitter
8.6. Temperature Transmitter
8.7. Manifold Valves
9. Electrical System
9.1. Explosion Protected Equipment
10. CP System
10.1. Rectifier
10.2. DC De-coupler
11. HDPE Line Pipe and Equipment
11.1. HDPE Line Pipe
11.2. HDPE Valve
11.3. HDPE Fitting