เว็บไซต์ขึ้นทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ สายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท.

Natural Gas Distribution Approved Equipment and Materials List : NGR AEML

TH EN

   ลงทะเบียนผู้ค้า
1.1. จดทะเบียน
1.2. หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ชื่อบริษัท/หจก.
1.3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
1.4. หนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงของผู้ผลิต หรือ หนังสือยินยอมให้จำหน่ายอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
1.5. หลักฐานแสดงงบการเงินตามที่แสดงต่อกระทรวงพาณิชย์ ย้อนหลังตั้งแต่ 2 ปีล่าสุดขึ้นไป
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
1.6. เอกสารแนะนำบริษัท
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
1.7. อีเมล (รับการแจ้งข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน)
เว็บไซต์ของบริษัท/หจก. ผู้แทนจำหน่าย
ที่อยู่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทร. (สำนักงาน) เบอร์โทร. (มือถือ)
ไม่พบรายการ
ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทร. (สำนักงาน) เบอร์โทร. (มือถือ)
ไม่พบรายการ