เว็บไซต์ขึ้นทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ สายงานระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท.

Natural Gas Distribution Approved Equipment and Materials List : NGR AEML

TH EN

   ลงทะเบียนผู้ค้า
1.1. จดทะเบียน
1.2. หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ชื่อบริษัท/หจก.
1.3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
1.4. หนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงของผู้ผลิต หรือ หนังสือยินยอมให้จำหน่ายอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
1.5. หลักฐานแสดงงบการเงินตามที่แสดงต่อกระทรวงพาณิชย์ ย้อนหลังตั้งแต่ 2 ปีล่าสุดขึ้นไป
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
1.6. เอกสารแนะนำบริษัท
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
1.7. อีเมล (รับการแจ้งข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน)
เว็บไซต์ของบริษัท/หจก. ผู้แทนจำหน่าย
2.1. ชื่อบริษัท/หจก.
2.2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
2.3. Production Rate & Capacity (แนบเอกสารแนะนำบริษัท,ผังอัตรากำลังบุคลากร,จำนวนทีมงาน)
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
2.4. Product Brochure /Catalog/Specification (แนบเอกสารที่แสดงถึงความสามารถในการผลิตของอุปกรณ์ในแต่ละ Type, ขนาด, Pressure Rating, Lead Time)
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
2.5. Project Reference related to Oil & Gas Business (แนบเอกสาร โดยระบุ Owner, Engineering&Procurement Contractor (EPC), Year of Purchase, Size & Class, Amount, Budget. ย้อนหลังอย่างน้อย 4 ปีปฏิทิน)
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
2.6. Approved equipment list of other Oil & Gas Company
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
2.7. Service maintenance & Repair Department or Center
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
2.8. Product Warranty
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
เว็บไซต์ของบริษัท/หจก. ผู้แทนจำหน่าย
2.9. การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 Series (หลักฐานแสดงการได้รับการรับรองมาตรฐาน ที่ยังมีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันที่ยื่นเอกสาร)
ชื่อเอกสาร ไฟล์แนบ
ไม่พบรายการ
ที่อยู่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทร. (สำนักงาน) เบอร์โทร. (มือถือ)
ไม่พบรายการ
ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทร. (สำนักงาน) เบอร์โทร. (มือถือ)
ไม่พบรายการ